St-Sebastiaansgilde van Meensel (19)

Even een beeld van de St-Sebastiaansgilde van Meensel, getrokken voor het cafée van Neyns.

De 3 bovenaan : Prosper Pasteyns, Juul Nijs, Yvan Ottenbourgh

Van links naar rechts herkennen we : Maria Coeckelberghs, Annie Creemers, Louisa Vanhelmont, Julienne Vuchelen, verdoken Andre Oversteyns, Petrus Ottenbourgh, Josee Raeymaekers , Leon Neyns, Christianne Raeymaekers , Louis Schotsmans, Maria Ver Berne, Hilda Cluts, Fons Lemmens

Davy Ickx, Guy Hendrickx : “.…gezien Petrus, volgens het gildeboek, koning werd in 1968, moet dat het vroegst mogelijke jaartal zijn. Dolf en Adeline hebben rond 1976-1977 in het dorp – in de achterliggende tuin van Louis Celius – gebouwd. Gelegenheid: vertrek naar een volksdansfeest met de toenmalige dansgroep van de ST Sebastiaansgilde….”

Op de foto zie je ook de Gilde vlag en de Gilde breuk.


 

In het gildeboek staat nog wat informatie over het vaandel ( Davy Ickx):

“….In 1959 werd besloten tot aankoop en de vlag werd geleverd op 26/02/1960. Ze werd bekostigd door Keizer Frans Coeckelberghs (kostprijs 6.609 frank) en werd gemaakt door Manufacture De Dijle, Lange Schipstraat 11 in Mechelen. Met de aankoop van deze vlag wilde men de gildebroeders en –zusters bedanken die meewerkten aan het succes van de dansgroep, die tussen 1955 en 1960 reeds heel wat prijzen had weggekaapt en zelfs enkele optredens tijdens Expo ’58 mochten verzorgen….”

pdf-bestand

 

De Sint-Sebastiaans Gilde van Meensel

De wijk of deelgemeente Meensel, parochie van de vroegere gemeente Meensel-Kiezegem, thans gefusioneerd met de pilootgemeente Tielt-Winge sinds 1 januari 1977, heeft haar folkloristisch leven terug zien opbloeien van af de jaren 1955. Dit is 10 jaar na het beëindigen van Wereldoorlog II (1940 – 1945). De bevolking en vooral de families dewelke oorlogsslachtoffers te betreuren hadden konden omwillen van hun treurnis en leed er niet toe komen terug aan folkloristische activiteiten deel te nemen
Het nationaal bewustzijn en de gemeenschapsgeest groeide stilaan terug. De eerste volkskunstdagen werden georganiseerd in de vorm van volkskermissen, gilde feesten en kleurrijke optochten. Zo nam de Sint-Sebastiaans gilde deel aan optochten en stoeten te Wespelaar, Haacht en Zichem. Daar in 1955 het 400 jarige bestaan van de gilde moest gevierd worden, werden op uitnodiging van de provinciale overheid verschillende schutters gilden van Sint-Sebastiaan uitgenodigd een folkloristische activiteit naar voor te brengen op deze provinciale Gilde dagen te Meensel.

De Gilde van Meensel bestaat volgens het nog bestaande Gildenboek vanaf 1555. De koningsbraak draagt ook een opschrift 1555.
Opvallend voor de inrichtende Gilde van Meensel is, dat enkele aantredende Gilden te gast, het 400 jarig feest opluisterden met gewaardeerde volksdansen. Dit was de aanleiding om in de schoot van haar eigen vereniging of gilde de handen in mekaar te slaan en ook de eerste danspassen te leren van Hagelandse en Kempense volksdansen. De begeestering is er, de dansen zijn er, de gelegenheidsmuzikanten en dansmeesters worden gevonden en de voorbereidingen en oefenstonden kunnen beginnen. Het sporadische optreden wordt in zoverre gewaardeerd en beoordeelt dat reeds in 1957 kontakten worden gelegd voor belangrijke optredens tijdens de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. Een opmerkelijke uitvoering van typische Vlaamse dansen op het Esplanadenplein van de Wereldtentoonstelling 1958 met op de achtergrond de dansende fonteinen van de Heiselvlam, overschaduwd door het wereldberoemde pronkstuk “het Atomium”. Dit alles in aanwezigheid van duizenden bezoekers en dit tijdens “de dag van de Belgische folklore.”

Als bij toverslag was de dansgroep Sint-Sebastiaan gekend en gevraagd om overal in het land optredens te gaan verzorgen. Nergens te lande werd een volkskunstdag of avond gehouden of de Gilde van Meensel werd aangezocht het bedoelde feest op te luisteren.
Wij herinneren aan de volgende optredens in de hierna volgende steden en gemeenten, en dit buiten het kader van de jaarlijkse provinciale en nationale Gildendag. Weerde en Keerbergen en de Kempense Gildenfeesten te Herentals waar andermaal de eerste prijs werd behaald; het jaar er op volgend een eervolle tweede prijs te Herentals. De toeristische federatie van Brabant engageerde de Gilde voor de animatie op haar eerste vakantiesalon en ook voor het daarop volgende jaren. De Gilde danste op de zeedijk te Blankenberge naar aanleiding van de Zeeweiding en de vissersfeesten. De druivenfeesten in Overijse (2 x).Zomercarnaval te Waver (2 X). De bierfeesten te Wieze. Optredens te Huizingen en het provinciaal domein Cultuurdagen te Gooik en Rotselaar Nederlandse Cultuurdagen te Ukkel en Kessel-lo. Optredens te Leuven en Duras. Sint-Rochusviering te Aarschot. Carnavalstoeten te Tienen evenals de Forumfeesten rond de Sint-Gomarus kerk te Tienen. Volksfeesten te Zoutleeuw, Sint-Joris Winge enz.
Naar aanleiding van “Het jaar van het dorp” werd de Gilde enthousiast verwelkomd te Molenbeek, Sint-Joris Winge, Kessel-lo. Ook voor “De dag van de Rijkswacht” te vissenaken.

Wij mogen geenszins vergeten dat de Toeristische Federatie van Brabant andermaal beroep deed op onze uitvoerders naar aanleiding van de Mallemunt te Brussel, waar onze groep haar beste beentje moest reppen tussen het internationaal gezelschap op het Muntplein. Een waslijst van optredens waarover het ministerie van Nederlandse Cultuur ons vandaag 20 januari 1979 wil vereren als dank voor het gepresteerde werk.
De Sint-Sebastiaan gilde wil met een dankbare en erkentelijkheid in memoriaal terugdenken aan de pioniers van het eerste uur, mensen die ons zijn ontvallen, met name; Frans Coekelberghs – koning der gilde, Prosper Pasteyns – hoofdman en Frans Hendrickx en de gewezen bestuursleden. Onze gedachten gaan ook naar al diegenen die als lid, in meer of mindere mate aan activiteiten hebben deelgenomen en alzo hebben bijgedragen tot de bloei en het instandhouden van de Sint-Sebastiaans Gilde.

Bijzondere hulde wordt gebracht aan leden die zich heden al meer dan 20 jaar dienstbaar hebben gemaakt in de rangen van de Gilde,
met name
Leon Vuchelen en Alfonsien Janssens,
Mevr wed Prosper Pasteyns,
Louisse Vanhellemont,
Jules Wauwbergs en Ann Verhoeven
Petrus Ottenbourgh en Maria Janssens
Leon Neyns en Alfonsine Natens
Frans Trompet en Elza Verbeylen

De sint-Sebastiaans Gilde, levend monument van Hagelandse folklore dankt zij de belangeloze inzet van zovele leden, het ga U goed!

Gedaan te Meensel op 20 januari 1979
door secretaris van de Gilde Guido Hendrickx.

PS. In de schoot van de vereniging is sinds 1975 een nieuwe vrijetijdsbesteding gelanceerd. Een tiental leden, mannen en vrouwen nemen deel aan schietingen op de liegende wip, georganiseerd door Gilden uit het omliggende.

De handboog uit vroegere jaren doet het weer!